Pytania ogólne

Klinij na pytanie - odpowiedź rozwinie się automatycznie.

Ciepło na potrzeby ogrzewania mieszkań i podgrzania centralnej ciepłej wody dostarczane jest przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. W Nowym Tomyślu jest to Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., w Opalenicy jest to PGKiM Komopal Sp. z o.o. (obydwie spółki są spółkami gminnymi), a w Buku i w Pniewach jest to Veolia Zachód Sp. z o.o. Wszystkie wymienione zakłady ciepłownicze do produkcji ciepła wykorzystują paliwo gazowe.

Wzrost cen ciepła wynika z podwyżek u dostawców gazu (PGNiG i G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z .o.o.), zasilających kotłownie produkujące ciepło dla budynków Spółdzielni (PEC w Nowym Tomyślu, Komopal w Opalenicy oraz Veolia Zachód w Buku i w Pniewach). Niestety, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w takim modelu dystrybucji gazu i produkcji ciepła przedsiębiorstwa ciepłownicze jako podmioty prowadzące działalność gospodarczą, nie mogą korzystać z preferencyjnych cen gazu. W ten sposób ceny dostarczanego ciepła uwzględniające zdecydowanie wyższą cenę gazu niezbędnego do jego wyprodukowania, są znacznie wyższe niż dotychczas.
PEC NOWY TOMYŚL
  od 01.01.2022 - wzrost taryfy na ciepło o 110%
  od 10.03.2022 - wzrost taryfy na ciepło o 50%
Razem wzrost taryfy na ciepło o 315%
KOMOPAL Sp. z o.o. OPALENICA
  od 16.10.2021 wzrost taryfy na ciepło o 65%
  od 15.01.2022 wzrost taryfy na ciepło o 65%
  od 15.04.2022 wzrost taryfy na ciepło o 75%
Razem wzrost taryfy na ciepło o 476%
Veolia Zachód sp. z o.o - Buk
  od 03.11.2021 wzrost taryfy na ciepło o 60%
  od 22.03.2022 wzrost taryfy na ciepło o 80%
  od 17.05.2022 wzrost taryfy na ciepło o 35%
Razem wzrost taryfy na ciepło o 389%
Veolia Zachód sp. z o.o - Pniewy
  od 01.02.2022 wzrost taryfy na ciepło o 65%

Wykres procentowy zmian kosztów ogrzewania od 1 września 2021 r.

Wynikają one z tego, że elektrociepłownia w Poznaniu powiązana jest ze spalarnią śmieci, dla której to spalarni ciepło jest odpadem. Wszystkie osiedla Spółdzielni (w Nowym Tomyślu, w Opalenicy, w Buku i w Pniewach) mają dostawców ciepła których kotłownie zasilane są gazem.

Spółdzielnia nie uczestniczy w postępowaniu o ustalenie nowych taryf i nie ma możliwości negocjacji cen. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym jest zobowiązana ceny te przyjąć. W Nowym Tomyślu (PEC sp. z o.o.), w Buku i w Pniewach (Veolia Zachód sp. z o.o.) zmiana ceny dostawcy ciepła następuje na podstawie taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki i jest publikowana w Biuletynie Informacji Publicznej URE. Natomiast w Opalenicy (PGKiM Komopal sp. z o.o.) z uwagi na mniejszą łączną moc cieplną – taryfa nie jest zatwierdzana przez Urząd Regulacji Energetyki, tylko zatwierdza ją Prezes Spółki. Spółdzielnia jako odbiorca nie ma prawa ingerowania w proces ustalania taryf, w związku z tym koszty wynikające z zakupu ciepła niezbędnego do ogrzewania mieszkań i podgrzania wody przynależą do grupy opłat niezależnych od Spółdzielni.

Wynika to z charakteru dostawy - odbiorcą dla przedsiębiorstwa ciepłowniczego jest właściciel lub zarządca budynku. Koszty ciepła zaliczane są do tzw. kosztów wspólnych danej nieruchomości. Właściciel lub zarządca budynku powinien rozdzielić je pomiędzy wszystkich użytkowników lokali.

Termin ten wynika wprost z art. 4 pkt 71 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Tym samym Spółdzielnia zobowiązana jest zawiadamiać o zmianie co najmniej na 14 dni przed terminem płatności, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

Osoby spełniające ustawowe kryteria (m.in. dochodów i powierzchni lokalu na osobę) są uprawnione do otrzymania od gminy dodatku mieszkaniowego. Warunkiem jest złożenie w Urzędzie stosownego wniosku. Można również się ubiegać (pod warunkiem spełnienia kryterium dochodowego) o wypłacenie przez gminę dodatku osłonowego.

Odsetki od należności niezapłaconej w terminie naliczane są w wysokości ustawowej. Od 9 czerwca 2022 r. wynoszą one 11,5% w skali roku. Przykładowo: za jeden dzień opóźnienia od 1000,00 zł odsetki wyniosą 0,32zł.

Ustawa z dnia 26.01.2022r. (Dz. U. z 2022r. poz. 202), nie obejmuje mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, które nie mają własnej kotłowni. W ustawie znajduje się przepis który zakłada, że o korzystniejszą taryfę za paliwo gazowe mogą się ubiegać jego odbiorcy, którzy są uprawnieni i zobowiązani do zapewnienia paliwa gazowego w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielolokalowych. Warunkiem koniecznym (oprócz złożenia oświadczenia) jest jednak to, by takie podmioty zużywały paliwo gazowe "do lokalnej produkcji ciepła" i to właśnie ten zapis znacznie zawęża grupę mieszkańców, którzy mogą skorzystać z rekompensat. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy "przez lokalną produkcję nie należy rozumieć wytwarzania ciepła w ciepłowniach i elektrociepłowniach, na potrzeby sieci ciepłowniczej, jak również w ramach niezależnie prowadzonej działalności gospodarczej". Rozporządzenie ministra klimatu i środowiska w sprawie szczególnych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrywania w ciepło (Dz. U.z 2020r. poz. 718) zakłada, że "lokalne źródło ciepła to zlokalizowane w obiekcie źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje odbiorcze w tym obiekcie". Rozwiązania przewidziane w ustawie nie obejmują przypadków, gdy wytwarzanie ciepła odbywa się w ramach wykonywanej działalności przez zewnętrzne przedsiębiorstwo produkujące to ciepło.

Zgodnie z Regulaminem odczyty dokonuje się raz w roku, a okres rozliczeniowy wynosi dla każdego lokalu 12 miesięcy – według ustalonego harmonogramu.