Ciepła woda

Klinij na pytanie - odpowiedź rozwinie się automatycznie.

Zgodnie z zasadami Regulaminu ilość ciepła na potrzeby podgrzania wody w obrębie nieruchomości obsługiwanej przez dany węzeł ciepłowniczy wyznacza się jako różnicę pomiędzy wskazaniem głównego licznika ciepła w węźle a odczytem z licznika ciepła w obiegu c.o. Koszt podgrzania wody jest uzależniony w 85% od ilości zużytej ciepłej wody (zatem pośrednio: od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość) - jest to tzw. składnik zmienny. Woda cały czas musi być w gotowości do pobrania - musi więc krążyć w pionach oraz między pionami a węzłem - generowane przez to koszty stanowią tzw. składnik stały, który w Regulaminie określono na poziomie 15% całkowitych kosztów pogrzania wody liczonych w proporcji zależnej od powierzchni danego lokalu. W związku z powyższym, zróżnicowanie kosztów podgrzania wody w poszczególnych węzłach wynika z różnic zarówno w ilości pobranej ciepłej wody, ilości ciepła niezbędnego do jej podgrzania jak i wielkości danej nieruchomości.

Rozległość instalacji centralnej ciepłej wody sama w sobie może przyczyniać się do obniżenia jej (wody) temperatury. Aby zniwelować to zjawisko w takiej instalacji stosuje się wymuszoną cyrkulację - woda cały czas krąży w obiegu, dzięki temu rozkład temperatur w całym budynku utrzymywany jest na podobnym poziomie. Regulacja termostatyczna wielkości przepływu odbywa się automatycznie poprzez zamontowane zawory podpionowe.

Indywidualny koszt zużycia ciepła na potrzeby podgrzania wody wyznacza się dla poszczególnych lokali częściowo proporcjonalnie do wskazań wodomierzy ciepłej wody we wszystkich lokalach rozliczonego węzła a częściowo proporcjonalnie do powierzchni zajmowanych lokali, w sposób następujący :
    15% kosztów rozdziela się proporcjonalnie do powierzchni lokalu, jest to składnik stały
    85% kosztów rozdziela się w oparciu o wskazania wodomierzy ciepłej wody, jest to składnik zmienny
Instalacja centralnej ciepłej wody jest wspólna dla całego budynku i obejmuje wszystkie lokale. Zgodnie z Regulaminem osoby, które nie używają centralnej ciepłej wody poniosą koszty w wysokości proporcjonalnej do powierzchni mieszkania.

Zaliczki ustalane są na podstawie Regulaminu. Zgodnie z jego zapisami przedpłaty (zaliczki) na poczet podgrzania wody, ustalane są dla wszystkich lokali każdorazowo po dokonanym rozliczeniu i zawierają indywidualną normę zużycia wody (z ostatniego rozliczenia) oraz przewidywane koszty podgrzania wody w odniesieniu do trzech ostatnich sezonów rozliczeniowych.

Zgodnie z Regulaminem przedpłaty na poczet ogrzewania i podgrzania wody, które są wnoszone comiesięcznie, muszą zapewnić pełne pokrycie ponoszonych kosztów w 12-miesięcznym okresie rozliczeniowym. Decyzję o ewentualnej zmianie zaliczek może podjąć Zarząd Spółdzielni na pisemny wniosek osoby mającej prawo do lokalu, tylko w uzasadnionych sytuacjach (m.in. zmiana ilości osób w mieszkaniu generująca spodziewaną zmianę w zużyciu wody).

Zgodnie z Regulaminem koszty stałe stanowią 15% całkowitych kosztów podgrzania wody i rozliczane są wg proporcji powierzchni danego lokalu do powierzchni lokali obsługiwanych z danego węzła ciepłowniczego. Koszty zmienne stanowią 85% całkowitych kosztów podgrzania wody i rozliczane są w oparciu o wskazania wodomierzy ciepłej wody.