Centralne ogrzewanie

Klinij na pytanie - odpowiedź rozwinie się automatycznie.

Zaliczki ustalane są na podstawie Regulaminu. Zgodnie z jego zapisami przedpłaty (zaliczki) na poczet centralnego ogrzewania ustalane są każdorazowo po dokonanym rozliczeniu, dla każdego lokalu indywidualnie, na bazie ostatniego rozliczenia, przy uwzględnieniu przewidywanych kosztów tj. prognozy wzrostu ceny ciepła i średniej ilości energii cieplnej dostarczanej do nieruchomości w trakcie trzech ostatnich sezonów rozliczeniowych.

Elektroniczne dwuczujnikowe podzielniki kosztów ogrzewania zamontowane na grzejnikach w mieszkaniach wskazują zużycie tylko w przypadku emisji ciepła z grzejnika do pomieszczenia. W przypadku podwyższonej temperatury powietrza występującej latem w pomieszczeniach (mieszkaniach) podzielniki elektroniczne nie wskazują żadnego zużycia. Rozpoczęcie naliczania jednostek rozpoczyna się przy temperaturze powyżej 23 °C tylko wtedy gdy temperatura grzejnika jest wyższa od temperatury panującej w pomieszczeniu o ponad o 5 °C.

Demontaż podzielników zainstalowanych już na grzejnikach w mieszkaniach jest niemożliwy, gdyż byłoby to niezgodne z ustawą, która nakazuje montaż urządzeń umożliwiających podział i rozliczenie kosztów zużycia ciepła w budynku na poszczególne lokale mieszkalne. Zgodnie z obowiązującym w Spółdzielni „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła” grzejniki w mieszkaniu muszą zostać opomiarowane. W przypadku nieuzasadnionego, samowolnego demontażu podzielników z grzejników będzie zastosowana dodatkowa opłata ryczałtowa.

Stosowanie podzielników kosztów ogrzewania jest wymogiem ustawy prawo energetyczne. Ewentualne zamienne zastosowanie ciepłomierzy w starszych budynkach uwarunkowane jest względami technicznymi, tzn. jeżeli instalacja centralnego ogrzewania w lokalu znajdującym się w budynku wielolokalowym nie posiada jednopunktowego układu zasilania w ciepło wszystkich grzejników znajdujących się z danym lokalu (czyli w lokalu są piony grzewcze), to niemożliwym jest stosowanie ciepłomierzy - w takim przypadku przepisy wskazują na rozpatrywanie montażu podzielników kosztów ogrzewania. Podzielniki służą wyłącznie do określenia udziału danego lokalu w łącznych kosztach ogrzewania - nie generują naliczania nadmiarowego.

Istotny wpływ na określenie indywidualnego kosztu ogrzewania ma użytkownik, który za pomocą przygrzejnikowych zaworów termostatycznych reguluje poziom temperatury w swoim mieszkaniu a tym samym wpływa na ilość zużytych jednostek odczytanych na podzielnikach. Aby kontrolować koszty ogrzewania mieszkanie należy wietrzyć dopiero po zakręceniu zaworu, krótko i intensywnie – najlepiej do 10 min. Zbytnio wychłodzone pomieszczenia potrzebują długiego czasu i dużej ilości ciepła do ogrzania, ponieważ nie tylko powietrze ale również mury i meble muszą zostać ponownie ogrzane. Grzejniki nie powinny być przysłonięte gęstymi zasłonami, gdyż większość ogrzanego powietrza pozostaje niewykorzystana. Meble stojące przy grzejnikach, obudowywanie grzejników lub długotrwałe suszenie na nich prania utrudnia oddawanie ciepła. Grzejnik bowiem będzie gorący a w mieszkaniu zimno. Opuszczając mieszkanie na dłuższy czas można ustawić zawory na 16 °C oraz pozostawić drzwi do wszystkich pomieszczeń otwarte. Dzięki temu uzyskamy równomierną temperaturę w mieszkaniu.

Zgodnie z Regulaminem koszty stałe (40% całkowitych kosztów ogrzewania) odnosi się do proporcji powierzchni danego lokalu do powierzchni lokali obsługiwanych z danego węzła ciepłowniczego. Koszty zmienne (60% całkowitych kosztów ogrzewania) dzieli się na dwie równe części:
    pierwszą (zależną od temperatury): rozdzielaną proporcjonalnie do parametru będącego iloczynem powierzchni zajmowanego lokalu i różnicy średnich temperatur w okresie rozliczeniowym: temperatury lokalu i temperatury zewnętrznej
    drugą (zależną od zużycia): rozdzielaną proporcjonalnie do zarejestrowanych jednostek zużycia

Niezbędne informacje można znaleźć pod adresem: http://almot-eco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=107

Niezbędne informacje można znaleźć pod adresem: http://almot-eco.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=115